Ochrona danych

Ochrona Danych

Stan na:Czerwiec 2023 r.

Spis treści

Imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
Prawa osoby, której dotyczą dane
Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego
Wykorzystanie plików cookie
Newsletter
Kontakt e-mail, SMS, Automatyczne powiadomienia albo telefon
Strony internetowe firmy
Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę
Hosting
Geotargetowanie
Rejestracja
Użyte wtyczki

Imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów o ochronie danych jest:

CARE24 GmbH

Marspfortengasse 6

50667 Kolonia

Niemcy

+48 221 049 214

datenschutz@ennie.de

ennie.pl
ennie.ro
ennie.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych u administratora danych jest:

DataCo GmbH

Dachauer Straße 65

80335 Monachium

Niemcy

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
Zakres przetwarzania danych osobowych
Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko po uzyskaniu zgody użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest wymagane przepisami prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO jako podstawa prawna.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do pierwszego wymienionego interesu, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO jako podstawa prawna do przetwarzania danych.

Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe podmiotu danych są usuwane lub blokowane, gdy tylko ustaje cel ich przechowywania. Ponadto może mieć miejsce przechowywanie danych, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, jesteście Państwo podmiotem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i mają następujące prawa wobec administratora:

Prawo do informacji
Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez niego dane osobowe dotyczące Państwa.

Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o następujących kwestiach:

cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe;
planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;
istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

Prawo do sprostowania
Przysługuje Państwu prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna niezwłocznie dokonuje korekty.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo nie zgadzają się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Państwa powodami.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania danych zostało zastosowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jeśli dane są ograniczone pod pewnymi warunkami, zostaniesz o tym poinformowany przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych
a) Obowiązek usunięcia
Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
Odwołują Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe dotyczące Pani/Pana osoby zostały przetworzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
b) Informacje dla stron trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie istnieje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania

z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo do informacji
Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w stosunku do administratora, administrator jest zobowiązany do poinformowania o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub ograniczenia przetwarzania wszystkim odbiorcom, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do otrzymania od administratora informacji o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma Pani/Pan również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub w sprawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO i
przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do uzyskania bezpośredniego przekazania dotyczących Państwa danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane dla tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych
Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja jest niezbędna

do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem
jest dozwolona na mocy przepisów Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator
a przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, lub jest podejmowana za Państwa wyraźną zgodą.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO , chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub b RODO ma zastosowanie i zostały podjęte odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1 i 3, administrator podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do interwencji osoby ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o stanie i wyniku rozpatrzenia skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 1. 78 RODO.

Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego
Opis i zakres przetwarzania danych
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są następujące dane:

Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
System operacyjny użytkownika
Dostawca usług internetowych użytkownika
Adres IP użytkownika
Data i godzina dostępu
Strony internetowe, z których system użytkownika łączy się z naszą witryną
Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
Dane te są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Cel przetwarzania danych
Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO.

Czas przechwywania danych
Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie wykraczające poza ten zakres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

Wykorzystanie plików cookie
Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

Ustawienia języka
Informacje dotyczące logowania
Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych.

W ten sposób można przesyłać następujące dane:

Wprowadzone terminy wyszukiwania
Częstotliwość odwiedzin strony
Korzystanie z funkcji strony internetowej
Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. Dlatego nie jest możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika wywołującego. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Cel przetwarzania danych
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryn internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:

Przyjęcie ustawień językowych
Zapamiętywanie wyszukiwanych terminów
Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Pliki cookie służące do analizy są wykorzystywane w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę.

Analiza korzystania z witryny przez użytkowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie nie niezbędnych plików cookies jest Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookies jest Art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO.

Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Transmisji plików cookie typu Flash nie można zapobiec poprzez ustawienia przeglądarki, lecz poprzez zmianę ustawień programu Flash Player.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub wyższej, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które są ustawione w celu uniemożliwienia śledzenia.

Newsletter
Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość zapisania się do bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji do newslettera przekazywane są nam dane z formularza wprowadzania danych.

Adres e-mail
Imię
Nazwisko
Data i godzina rejestracji
Ewentualne umiejętności pielęgniarskie
Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Cel przetwarzania danych
Zbieranie adresu e-mail użytkownika jest wykorzystywane do dostarczania newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych podczas procesu rejestracji służy zapobieganiu nadużyciom usług lub używanego adresu e-mail.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się przez użytkownika do newslettera jest, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechwywania danych
Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

Pozostałe dane osobowe zebrane podczas procesu rejestracji są zazwyczaj usuwane po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez zainteresowanego użytkownika. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link.

Umożliwia to również odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu rejestracji.

Kontakt e-mail, SMS, Automatyczne powiadomienia albo telefon
Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem zostaną zachowane.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.

Cel przetwarzania danych
W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefon, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt mailowy, SMS, automatyczne powiadomienia albo telefon ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Czas przechwywania danych
Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Odwołanie zgody i sprzeciw wobec przechowywania danych jest możliwe poprzez podany kontaktowy adres e-mail.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

Odwołanie zgody i sprzeciw wobec przechowywania danych jest możliwe poprzez podany kontaktowy adres e-mail.

Strony internetowe firmy
Wykorzystanie obecności firmy w sieciach społecznościowych

Instagram:

Instagram, część Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia

Na naszej stronie firmowej udzielamy informacji i oferujemy użytkownikom Instagrama możliwość komunikacji. Jeśli wykonują Państwo działania na naszym Instagramie (komentarze, posty, polubienia itp.) mogą Państwo upublicznić swoje dane osobowe (np. swoje imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Instagram, spółkę współodpowiedzialną za obecność CARE24 GmbH, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza firmowa obecność w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, używamy obecności korporacyjnej dla:

Prezentacja informacji o produkcie oraz rejestracji, aby być informowanym o uruchomieniu platformy.

W tym kontekście publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

Informacje o produktach
Informacje o usługach
Reklamy
Kontakt z klientem
Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez aktywność.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Dane generowane przez stronę internetową firmy nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które zbieramy w trakcie korzystania przez Państwa z serwisu Instagram – oraz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, o których mowa w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres support@int.ennie.de. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Instagram i odpowiednich opcji sprzeciwu, kliknij tutaj:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Na naszej stronie firmowej udzielamy informacji i oferujemy użytkownikom Pinterest możliwość komunikacji. Jeśli wykonają Państwo jakąś czynność na naszej stronie firmowej Pinterest (np. skorzystają z naszej strony Pinterest) (komentarze, posty, polubienia itp.) mogą Państwo upublicznić swoje dane osobowe (np. swoje imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Pinterest, spółkę współodpowiedzialną za obecność korporacyjną CARE24 GmbH, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza firmowa obecność w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, używamy obecności korporacyjnej dla:

Prezentacja informacji o produkcie oraz rejestracji, aby być informowanym o uruchomieniu platformy.

W tym kontekście publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

Informacje o produktach
Informacje o usługach
Reklamy
Kontakt z klientem
Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez aktywność.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Dane generowane przez stronę internetową firmy nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które zbieramy w trakcie korzystania przez Państwa z serwisu Instagram – oraz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, o których mowa w punkcie IV. niniejszej polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres support@int.ennie.de. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Pinterest i odpowiednich możliwości sprzeciwu, proszę kliknąć tutaj:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Na naszej stronie firmowej przekazujemy informacje i oferujemy użytkownikom Twittera możliwość komunikacji. Jeśli wykonają Państwo jakąś czynność w ramach naszej obecności na Twitterze (np. skorzystają z naszego konta na Twitterze) (komentarze, posty, polubienia itp.) mogą Państwo upublicznić swoje dane osobowe (np. swoje imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Twittera, spółkę współodpowiedzialną za obecność CARE24 GmbH, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza firmowa obecność w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, używamy obecności korporacyjnej dla:

Prezentacja informacji o produkcie oraz rejestracji, aby być informowanym o uruchomieniu platformy.

W tym kontekście publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

Informacje o produktach
Informacje o usługach
Reklamy
Kontakt z klientem
Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez aktywność.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Dane generowane przez stronę internetową firmy nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez Państwa z naszej oferty na Twitterze, oraz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszej polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres support@int.ennie.de. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Twitter oraz możliwości sprzeciwu można uzyskać tutaj:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone

Na naszej stronie firmowej udzielamy informacji i oferujemy użytkownikom YouTube możliwość komunikacji. Jeśli wykonają Państwo jakąś czynność w ramach naszej obecności na YouTube (np. skorzystają Państwo ze strony internetowej YouTube), (komentarze, posty, polubienia itp.) mogą Państwo upublicznić swoje dane osobowe (np. swoje imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika). Ponieważ jednak zasadniczo lub w znacznym stopniu nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez YouTube, spółkę współodpowiedzialną za obecność CARE24 GmbH, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Nasza firmowa obecność w sieciach społecznościowych służy do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności, używamy obecności korporacyjnej dla:

Prezentacja informacji o produkcie oraz rejestracji, aby być informowanym o uruchomieniu platformy.

W tym kontekście publikacje na temat wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

Informacje o produktach
Informacje o usługach
Reklamy
Kontakt z klientem
Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez aktywność.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Dane generowane przez stronę internetową firmy nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Państwa z naszej obecności na YouTube oraz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszej polityki prywatności. W tym celu należy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres support@int.ennie.de. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez YouTube oraz odpowiednich możliwości sprzeciwu znajdą Państwo tutaj:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Wykorzystanie obecności firmy w sieciach zorientowanych na pracę
Zakres przetwarzania danych
Korzystamy z możliwości obecności firmy w profesjonalnie zorientowanych sieciach. Utrzymujemy obecność firmy w następujących sieciach zawodowych:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom możliwość komunikacji.

Strona internetowa firmy jest wykorzystywana do składania wniosków, informacji/PR i aktywnego pozyskiwania klientów.

Nie posiadamy żadnych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmy współodpowiedzialne za obecność firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jeśli wykonają Państwo jakąś czynność w ramach naszej obecności na tych platformach, (komentarze, posty, polubienia itp.) mogą Państwo upublicznić swoje dane osobowe (np. swoje imię i nazwisko lub zdjęcie profilu użytkownika).

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z korzystaniem z naszej firmowej strony internetowej jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych
Nasza firmowa strona internetowa służy do informowania użytkowników o naszych usługach. Każdy użytkownik może swobodnie publikować dane osobowe poprzez aktywność.

Czas przechwywania danych
Twoje działania i dane osobowe opublikowane za pośrednictwem naszej firmowej strony internetowej przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Ponadto przestrzegamy ustawowych okresów przechowywania danych.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które gromadzimy w ramach korzystania przez Państwa z naszej oferty korporacyjnej, oraz dochodzić swoich praw w zakresie ochrony danych, zgodnie z punktem IV. niniejszej polityki prywatności. Aby to zrobić, wyślij nam nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej polityce prywatności.

Aby to zrobić, należy wysłać nam nieformalną wiadomość e-mail na adres e-mail podany w niniejszej polityce prywatności.

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Hosting
Strona jest umieszczona na serwerach usługodawcy, któremu zlecono wykonanie usługi.

Naszym usługodawcą jest:

Funnel Cockpit

Serwery automatycznie zbierają i zapisują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę podczas odwiedzania strony internetowej. Przechowywane informacje to:

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Data i czas żądania serwera
Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Serwer strony znajduje się w Niemczech.

Geotargetowanie
Wykorzystujemy adres IP oraz inne informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy w kontekście rejestracji lub składania zamówienia) w celu targetowania regionalnego (tzw. „geotargetowanie”).

Targetowanie regionalne, na przykład, jest używane do automatycznego wyświetlania regionalnych ofert lub reklam, które są często bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną wykorzystania adresu IP oraz wszelkich innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz interes w zapewnieniu bardziej precyzyjnego kierowania, a tym samym dostarczania ofert i reklam o większej trafności dla użytkowników.

W procesie tym część adresu IP oraz dodatkowe informacje podane przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są jedynie odczytywane i nie są oddzielnie przechowywane.

Możesz zapobiec geotargetowaniu, używając np. sieci VPN lub serwera proxy, który uniemożliwia dokładną lokalizację. Ponadto, w zależności od używanej przeglądarki, można również wyłączyć lokalizację w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez daną przeglądarkę).

Używamy geotargetowania na naszej stronie internetowej w następujących celach:

Rozmowy z klientami
Cele reklamowe
Rejestracja
Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji zbierane są następujące dane:

Adres e-mail
Imię
Nazwisko
Numer telefonu
Adres IP komputera wywołującego
Data i godzina rejestracji
Ewentualne umiejętności pielęgniarskie
W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Cel przetwarzania danych
Rejestracja użytkownika jest konieczna do wypełnienia umowy z użytkownikiem lub do realizacji działań przedumownych.

Identyfikacja użytkownika jest konieczna, aby móc przypisać rejestrację w przypadku późniejszego tworzenia profilu na platformie Ennie.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub realizacji działań przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO.

Czas przechwywania danych
Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych, gdy dane te nie są już wymagane do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jako użytkownik masz możliwość anulowania swojej rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili można zmienić zapisane dane na swój temat.

Przed założeniem konta klienta na platformie Ennie można poinformować o usunięciu lub modyfikacji danych poprzez podany kontaktowy adres e-mail. Po utworzeniu konta klienta na platformie Ennie, usunięcie lub modyfikacja danych może być przeprowadzona bezpośrednio poprzez pozycję menu Zarządzanie kontem na platformie.

Jeżeli dane są wymagane do realizacji umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

Użyte wtyczki
Używamy wtyczek do różnych celów. Użyte wtyczki są wymienione poniżej:

Korzystanie z Bing Ads

1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z narzędzia do śledzenia konwersji Bing Ads firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (zwanej dalej: Microsoft). Bing Ads przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika, który wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Bing Ads. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika). Poznajemy jedynie całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Microsoft, należy kliknąć tutaj:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Cel przetwarzania danych

Microsoft Bing i my możemy w ten sposób rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, został przekierowany do naszej oferty online i dotarł do wcześniej ustalonej strony docelowej (strona konwersji).
3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft, zapobiegając zapisywaniu na swoim komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Użytkownik może dezaktywować wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę Microsoft, korzystając z następującego linku:
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/
Więcej informacji na temat sposobu rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych przez firmę Microsoft można znaleźć pod adresem:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
Korzystanie z platformy marketingowej Google

1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z platformy marketingowej Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej: Google). Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika).
Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google.
Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym stanem wiedzy. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że usługodawca uzyska i zapisze Twój adres IP.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2 Cel przetwarzania danych

Celem korzystania z Platformy Marketingowej Google jest wyświetlanie użytkownikowi odpowiednich reklam, poprawa raportów dotyczących wydajności kampanii lub uniknięcie sytuacji, w której użytkownik widzi te same reklamy więcej niż raz.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Google Marketing Platform przechowuje Państwa dane do momentu osiągnięcia określonego celu, przy czym maksymalny okres przechowywania wynosi 18 miesięcy.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Więcej informacji o tym, jak sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych przez Google i jak je usunąć, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
Wykorzystanie Piksela Facebooka

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

W naszej obecności w Internecie używamy piksela Facebooka należącego do Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA i jego przedstawiciela w Unii Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal H , D2 Dublin, Irlandia (zwanego dalej: Facebook). Pozwala nam to na śledzenie działań użytkowników po tym, jak zobaczyli lub kliknęli reklamę na Facebooku. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika). Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku.
W trakcie tego procesu dane mogą być przekazywane na serwery Facebooka w USA.
Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook. Facebook może powiązać te dane z kontem użytkownika na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystywania danych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, kliknij tutaj:
https://de-de.facebook.com/policy.php

2 Cel przetwarzania danych

Wykorzystanie piksela Facebooka służy do analizy i optymalizacji działań reklamowych.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft, zapobiegając zapisywaniu na swoim komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Więcej informacji na temat sposobów zgłaszania sprzeciwu i usuwania Facebooka można znaleźć na stronie:
https://de-de.facebook.com/policy.php
Korzystanie z Google AdSense

1. zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google AdSense firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej: Google). Używamy tej usługi do umieszczania reklam. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika).
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Cel przetwarzania danych

Google analizuje te dane, aby wyciągnąć wnioski na temat zachowania użytkownika w odniesieniu do reklam AdSense. Dane te mogą być również ujawniane osobom trzecim, jeżeli istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia lub jeżeli dane te są przetwarzane w imieniu Google.
3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Więcej informacji o tym, jak sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych przez Google i jak je usunąć, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
Korzystanie z Google AdWords

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google AdWords firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej: Google). Używamy tej usługi do umieszczania reklam. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika).
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Cel przetwarzania danych

Otrzymujemy jedynie wiedzę o całkowitej liczbie użytkowników, którzy odpowiedzieli na naszą reklamę. Nie są udostępniane żadne informacje, które mogłyby Cię zidentyfikować. Użycie nie ma na celu śledzenia.
3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Więcej informacji o tym, jak sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych przez Google i jak je usunąć, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
Korzystanie z Google Analytics

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Google Analytics bada m.in. pochodzenie odwiedzających, czas spędzony na poszczególnych stronach oraz wykorzystanie wyszukiwarek, co pozwala na lepsze monitorowanie skuteczności kampanii reklamowych. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony może okazać się niemożliwe.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest szczególne zwrócenie się do grupy docelowej, która już wyraziła wstępne zainteresowanie poprzez odwiedzenie strony internetowej.
3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa. Dane reklamowe w plikach dziennika serwera są anonimowe, ponieważ Google samo przyznaje, że usuwa część adresu IP i informacji o plikach cookie odpowiednio po 9 i 18 miesiącach.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Więcej informacji o tym, jak sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych przez Google i jak je usunąć, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
Korzystanie z remarketingu Google Ads

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z usługi Google Ads Remarketing firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (zwanej dalej: Google). Google Remarketing jest wykorzystywany do ponownego kierowania osób odwiedzających naszą stronę internetową w celach reklamowych za pośrednictwem Google Ads. Za pomocą Google Ads Remarketing można tworzyć grupy docelowe („podobne grupy docelowe”), które np. wywoływały określone strony. Umożliwia to identyfikację użytkownika w innych serwisach internetowych i wyświetlanie ukierunkowanych reklam. Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W związku z tym mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane o wyświetlanych reklamach (w szczególności, które reklamy zostały wyświetlone i czy użytkownik na nie kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności identyfikatory użytkownika).
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można uzyskać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2 Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest szczególne zwrócenie się do grupy docelowej. Pliki cookie zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika rozpoznają go podczas odwiedzania oferty online i mogą w związku z tym wyświetlać mu reklamy oparte na zainteresowaniach.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google, zapobiegając zapisywaniu na Państwa komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z oferty online (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Korzystając z poniższego linku można dezaktywować wykorzystywanie danych osobowych przez Google:
https://adssettings.google.de
Więcej informacji o tym, jak sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych przez Google i jak je usunąć, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
Korzystanie z Hotjar

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z usługi analizy internetowej Hotjar dostarczanej przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (dalej: Hotjar). Hotjar używa między innymi cookies, czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej oferty online. W związku z tym możliwe jest zapisywanie i analizowanie danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny) oraz kodu śledzenia (pseudonimizowany identyfikator użytkownika). Informacje zebrane w ten sposób są przekazywane przez Hotjar na serwer w Irlandii i tam przechowywane w formie anonimowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Hotjar, proszę kliknąć tutaj:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

2 Cel przetwarzania danych

Wykorzystanie wtyczki Hotjar służy lepszemu zrozumieniu potrzeb naszych użytkowników i optymalizacji oferty na tej stronie internetowej.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Hotjar poprzez uniemożliwienie zapisywania plików cookie osób trzecich na Twoim komputerze, poprzez użycie funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, poprzez wyłączenie wykonywania kodu skryptu w Twojej przeglądarce lub poprzez zainstalowanie w przeglądarce blokera skryptów, takiego jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Możesz dezaktywować wykorzystanie swoich danych osobowych przez Hotjar za pomocą następującego linku:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zgłaszania sprzeciwu i rezygnacji z Hotjar, odwiedź stronę internetową:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Korzystanie z Pinterest

1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczki Pinterest firmy Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA (zwanej dalej: Pinterest). Użytkownicy mogą zapisywać treści z naszej oferty online na swoim koncie w serwisie Pinterest za pomocą wtyczki Pinterest. W ten sposób Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Pinterest w USA. W ten sposób mogą być zapisywane i analizowane dane osobowe, w szczególności aktywność użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na jakie elementy kliknięto), jak również informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny).
Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Pinterest.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Pinterest, proszę kliknąć tutaj:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

2 Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Pinterest służy poprawieniu przyjazności dla użytkownika naszej strony.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu, a także przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Pinterest poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie stron trzecich na swoim komputerze, korzystanie z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, wyłączenie wykonywania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokera skryptów, takiego jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia w stosunku do Pinterest można znaleźć pod adresem:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Wykorzystanie retargetingu na Facebooku

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z funkcjonalności wtyczki reklamowej Facebook Retargeting firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2, Irlandia (zwanej dalej: Facebook Retargeting).
Retargeting na Facebooku jest wykorzystywany do prowadzenia kampanii reklamowych i interakcji z nimi. Facebook Retargeting przypomina użytkownikom o produktach, których szukali lub oglądali, ale nie dokonali zakupu. Cookies z Facebooka są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.
W szczególności Facebook przetwarza następujące dane osobowe:
– informacje o aktywności użytkownika
– odwiedzana strona internetowa
-jakie produkty zostały wyświetlone
– na jakie reklamy kliknięto
-informacje o urządzeniu, w szczególności typ urządzenia, adres IP
-konto użytkownika na Facebooku, jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku.
Dane przetwarzane są na serwerach Facebook Inc, Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA.
Innymi odbiorcami danych są dostawcy i usługodawcy firmy Facebook Inc. np. w celach analitycznych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, kliknij tutaj:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy Retargeting Facebooka do wyświetlania reklam na różnych platformach oraz do analizowania interakcji użytkowników z tymi reklamami. W ten sposób staramy się pokazywać użytkownikom spersonalizowane reklamy, które są dla nich bardziej odpowiednie.
3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest z zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.
Możliwość cofnięcia i usunięcia

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft, zapobiegając zapisywaniu na swoim komputerze plików cookie innych firm, korzystając z funkcji „Do Not Track” w obsługującej ją przeglądarce, wyłączając wykonywanie kodu skryptów w przeglądarce lub instalując w przeglądarce blokadę skryptów, taką jak NoScript(https://noscript.net/) lub Ghostery(https://www.ghostery.com).
Dezaktywacja spersonalizowanej reklamy dla użytkowników Facebooka jest możliwa dla zalogowanych użytkowników tutaj:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia w stosunku do Facebooka można znaleźć na stronie:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu DataGuard.

Przejdź do strony na Facebooku

Stan na Październik 2021 r.

Spis treści

Polityka prywatności Fan Page na Facebooku
Polityka prywatności Fan Page na Facebooku
ZASADY
Wspólny administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych
Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/Ennie.DE („strona na Facebooku”) są określane przez CARE24 GmbH, Dillenburger Str. 93, 51105 Kolonia, Niemcy („CARE24 GmbH”) i Facebook Ireland Ltd. („Facebook Ireland”). („Facebook”) wspólnie w rozumieniu art. 26 Ogólnego rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Wynika to z faktu, że CARE24 GmbH, jako operator strony na Facebooku, poprzez utworzenie takiej strony daje Facebookowi możliwość umieszczania plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu osoby odwiedzającej stronę na Facebooku („odwiedzający”), niezależnie od tego, czy odwiedzający posiada konto na Facebooku.

Facebook przyjmuje główną odpowiedzialność na mocy RODO za przetwarzanie danych Insights w ramach współodpowiedzialności i przestrzega wszystkich zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych Insights, w tym, ale nie tylko, przetwarzania danych osobowych (m.in. art. 12 i 13 RODO, art. 15-22 RODO oraz art. 32-34 RODO). Ponadto Facebook udostępnia osobom, których dane dotyczą, istotę tego uzupełnienia Page Insights (odpowiednie „Uzupełnienie dla administratorów Page Insights” można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Poniżej znajduje się opis, w jaki sposób CARE24 GmbH i Facebook przetwarzają dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo stronę na Facebooku. Ponieważ jednak CARE24 GmbH zasadniczo lub w znacznym stopniu nie ma wpływu na dane gromadzone przez Facebook i ich przetwarzanie przez Facebook, nie jesteśmy obecnie w stanie udzielić żadnych rozstrzygających informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Facebook. Będziemy jednak monitorować dalszy rozwój sytuacji w tym zakresie i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywać niniejszą politykę prywatności.

Zwracamy uwagę, że korzystacie Państwo z tej strony na Facebooku i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (zwłaszcza komentowania, udostępniania, oceniania).

Dane osób współodpowiedzialnych
a) Główną osobą odpowiedzialną jest:
Facebook

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Irlandia

b) Dalszą osobą odpowiedzialną jest:
CARE24 GmbH
Dillenburger Str. 93
51105 Kolonia
Niemcy
Tel.: +49 221 16539521
Email: support@int.ennie.de
Strona internetowa: ennie.de

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych głównego administratora Facebook
Pod poniższym linkiem można skontaktować się z inspektorem ochrony danych głównego administratora Facebooka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Dane inspektora ochrony danych drugiego administratora danych
Z inspektorem ochrony danych drugiego administratora danych CARE24 GmbH można się skontaktować zgodnie z punktem 2.b) pod adresem:

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 Monachium

Niemcy

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a (RODO) jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega CARE24 GmbH lub Facebook, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu CARE24 GmbH, Facebooka lub strony trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania danych.

Możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu i usunięcia
Odwiedzający ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (patrz również prawa osób, których dane dotyczą). Jeśli odwiedzający skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony na Facebooku oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony na Facebooku. W związku z tym odwiedzający nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

7) Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, jesteście Państwo podmiotem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratorów:

Prawo do informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez CARE24 GmbH lub Facebook;

Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, które służy uzasadnionym interesom CARE24 GmbH lub Facebook, interesowi publicznemu lub profilowaniu, chyba że CARE24 GmbH lub Facebook może wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych;

Prawo do przenoszenia danych;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;

Prawo do cofnięcia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skierować swoje zastrzeżenia zarówno do CARE24 GmbH, jak i do Facebooka. W tym celu można skorzystać z wymienionych powyżej opcji kontaktu. Jeśli skontaktują się Panstwo z nami, przekażemy prośbę do Facebooka, jeśli chodzi o pytania dotyczące przetwarzania danych Insights. Facebook będzie odpowiadał na wnioski zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z dodatku Page Insights.
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CARE24 GmbH

Cel przetwarzania danych
CARE24 GmbH utrzymuje obecność online w sieciach społecznościowych w celu komunikowania się z zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz aby móc informować ich o naszych produktach, wydarzeniach i nowościach.
Podczas odwiedzin naszej strony na Facebooku (niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, czy też nie), przeglądarka użytkownika przekazuje określone dane do serwera internetowego, za który z przyczyn technicznych odpowiedzialny jest Facebook. Ponadto Facebook używa tak zwanych „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki cookie ustawione przez Facebook mają na celu między innymi umożliwienie CARE24 GmbH, jako operatorowi strony na Facebooku, uzyskanie statystyk, które Facebook sporządza na podstawie odwiedzin na tej stronie, w celu zarządzania marketingiem naszej działalności.

Opis i zakres przetwarzania danych
Jako operator strony na Facebooku, CARE24 GmbH może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku za pomocą funkcji Facebook Page Insights, którą Facebook udostępnia nam bezpłatnie jako nieodłączną część relacji z użytkownikiem. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies ustawionych przez Facebook, z których każdy zawiera unikalny kod użytkownika, który Facebook przechowuje na urządzeniu końcowym odwiedzającego. Kod użytkownika, który może być powiązany z danymi logowania użytkowników zarejestrowanych w serwisie Facebook, jest pobierany i przetwarzany w momencie wejścia na stronę Facebooka.

W szczególności operator Fan Page’a może otrzymywać dane demograficzne udostępniane przez Facebook na temat swojej grupy docelowej – a tym samym przetwarzanie takich danych – w tym. tendencje dotyczące wieku, płci, statusu związku i sytuacji zawodowej, informacje na temat stylu życia i zainteresowań jego grupy docelowej oraz informacje na temat zakupów i zachowań zakupowych online osób odwiedzających jego stronę, kategorii towarów lub usług, którymi są najbardziej zainteresowani, a także dane geograficzne informujące go o miejscach, w których mają być przeprowadzane specjalne promocje lub organizowane wydarzenia oraz informujące go o lokalizacji jego grupy docelowej.Informacje te obejmują również dane geograficzne, które informują go o miejscach przeprowadzania specjalnych promocji lub organizowania imprez oraz, ogólnie rzecz biorąc, umożliwiają mu jak najlepsze ukierunkowanie oferty informacyjnej.

Chociaż statystyki odwiedzin opracowane przez Facebook są przekazywane CARE24 GmbH jako operatorowi strony na Facebooku wyłącznie w formie zanonimizowanej, opracowanie tych statystyk opiera się na uprzednim gromadzeniu – za pomocą plików cookie ustawionych przez Facebook na urządzeniu końcowym odwiedzających – i przetwarzaniu danych osobowych tych odwiedzających do tych celów statystycznych. Więcej informacji na temat Facebook Page Insights można znaleźć poniżej:

https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://de-de.facebook.com/help/pages/insights

W ten sposób udostępniane są również dane dotyczące grup na Facebooku powiązanych z naszą stroną na Facebooku. Ze względu na stały rozwój Facebooka, dostępność i przetwarzanie danych ulega zmianie, dlatego w celu uzyskania dalszych szczegółów odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych Facebooka, o których mowa w poprzednim akapicie i poniżej w punkcie „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FACEBOOK”.

Wykorzystujemy te dane, które są dostępne w formie zagregowanej, aby uatrakcyjnić dla użytkowników nasze posty i działania na naszej stronie na Facebooku. Na przykład, używamy podziału według wieku i płci, aby dostosować język i preferowane godziny odwiedzin użytkowników, aby zoptymalizować planowanie naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń końcowych używanych przez odwiedzających pomagają nam odpowiednio dostosować wygląd artykułów. Zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka, na które każdy użytkownik wyraził zgodę w ramach tworzenia profilu na Facebooku, możemy identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz przeglądać ich profile i inne udostępniane przez nich informacje.

Oprócz tych automatycznie zbieranych, anonimowych danych, przetwarzamy również dane, które zostały nam dobrowolnie przekazane, np. w ramach komentarzy do postów lub kontaktu z nami.

Jeśli klikną Państwo na link https://int.ennie.de/datenschutz/ (aktualnie znajdują się Państwo na tej stronie), który został umieszczony na stronie fanpage CARE24 GmbH na Facebooku, zostaną Państwo przeniesieni na podstronę strony internetowej CARE24 GmbH. Na tej stronie przetwarzane są również dane osobowe. Oświadczenie o ochronie danych obowiązujące dla tych stron można znaleźć tutaj: https://int.ennie.de/datenschutz/

Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie danych może być również konieczne, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega CARE24 GmbH. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FACEBOOK

W jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są przyporządkowywane poszczególnym użytkownikom, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyt na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim, nie jest jednoznacznie i jasno określone przez Facebook i nie jest nam w pełni znane. Będziemy jednak monitorować dalszy rozwój sytuacji w tym zakresie i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywać niniejszą politykę prywatności. Poniższe informacje opierają się na informacjach udostępnionych publicznie przez Facebook dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z produktów Facebook.

Cel przetwarzania danych
Facebook oświadcza, że przetwarza dane osobowe odwiedzających w następujących celach:

Dostarczanie, personalizowanie i ulepszanie produktów Facebooka;
Zapewnienie pomiarów, analityki i innych usług Facebooka;
Promowanie ochrony, integralności i bezpieczeństwa;
Komunikacja z użytkownikami Facebooka;
Badania i innowacje dla celów społecznych.
Więcej informacji na temat celów przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Więcej informacji na temat uzasadnionych interesów Facebooka w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Podczas odwiedzin naszej strony na Facebooku (niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, czy też nie), przeglądarka użytkownika przekazuje określone dane do serwera internetowego, za który z przyczyn technicznych odpowiedzialny jest Facebook. Ponadto Facebook używa tak zwanych „cookies”. Facebook wykorzystuje pliki cookie między innymi po to, aby dostarczyć CARE24 GmbH jako operatorowi strony na Facebooku dane statystyczne w celu kontroli marketingu naszej działalności. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez Facebooka można znaleźć w Polityce Facebooka dotyczącej plików cookie: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Opis i zakres przetwarzania danych
a) Jakie rodzaje informacji są przetwarzane przez Facebooka?
W celu dostarczenia produktów Facebooka, konieczne jest przetwarzanie przez niego informacji o odwiedzających. Rodzaje informacji zbieranych przez Facebook zależą od sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z produktów Facebooka. Następujące informacje mogą być przetwarzane przez Facebook:

Rzeczy wykonane i dostarczone przez odwiedzających i inne osoby, takie jak informacje o sposobie korzystania przez odwiedzającego z Produktów Facebooka, informacje o transakcjach dokonanych za pośrednictwem Produktów Facebooka lub informacje o osobach, stronach, kontach, hashtagach i grupach, z którymi odwiedzający jest połączony.

Informacje o urządzeniu, takie jak atrybuty urządzenia, identyfikatory, sieć i połączenia oraz dane plików cookie.

Informacje od partnerów, które reklamodawcy, twórcy aplikacji i wydawcy mogą przesyłać do Facebooka za pośrednictwem wykorzystywanych przez nich narzędzi biznesowych Facebooka, w tym wtyczek społecznościowych (takich jak przycisk „Lubię to”), usługi Facebook Login lub Piksela Facebooka. Partnerzy ci dostarczają Facebookowi informacji o działaniach odwiedzających poza Facebookiem.

Ponadto Facebook wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego, gdy wywoływana jest strona na Facebooku, niezależnie od tego, czy odwiedzający jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, czy nie. Ponadto Facebook przetwarza informacje zapisane w plikach cookie, gdy dana osoba odwiedza serwisy Facebooka, serwisy innych firm należących do grupy Facebooka oraz serwisy innych firm korzystających z serwisów Facebooka. Ponadto inne podmioty, takie jak partnerzy Facebooka i inne strony trzecie, mogą wykorzystywać pliki cookie w usługach Facebooka w celu świadczenia usług na rzecz Facebooka lub firm reklamujących się na Facebooku. Dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez Facebook można znaleźć w Polityce Facebooka dotyczącej plików cookie:
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Gdy użytkownik wchodzi na stronę Facebooka, adres IP przypisany do jego urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebooka. Według Facebooka, ten adres IP jest anonimizowany (w przypadku „niemieckich” adresów IP) i usuwany po 90 dniach. Facebook przechowuje również informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników (w szczególności w ramach funkcji „powiadomienia o rejestracji”); może to umożliwić Facebookowi przypisanie adresów IP do poszczególnych użytkowników.

Aby tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub dezaktywować funkcję „pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu oraz zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. W ten sposób usuwane są informacje z Facebooka, dzięki którym można bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Dzięki temu możesz korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora. Podczas korzystania z interaktywnych funkcji strony (Lubię to, Komentuj, Udostępnij, Wyślij wiadomość, itp.), pojawi się ekran logowania do Facebooka. Po zalogowaniu się będziesz ponownie rozpoznawany przez Facebook jako konkretny użytkownik.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu zarządzania lub usuwania informacji o użytkowniku, należy odwiedzić następujące strony pomocy technicznej Facebooka:
https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Więcej informacji na temat rodzajów informacji przetwarzanych przez Facebook można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

b) W jaki sposób informacje przetwarzane przez Facebook są udostępniane innym podmiotom?
Facebook współpracuje z partnerami zewnętrznymi, którzy pomagają Facebookowi dostarczać i ulepszać jego produkty lub którzy wykorzystują narzędzia Facebook Business do prowadzenia działalności biznesowej. Informacje mogą być udostępniane następującym partnerom zewnętrznym ze strony Facebooka:

Partnerzy korzystający z usług analitycznych Facebooka;
Reklamodawcy;
Partner do pomiarów;
Partnerzy oferujący towary i usługi w produktach Facebooka;
Dostawcy i usługodawcy;
Naukowcy i badacze;
Organy ścicgania lub dochodzeń prawnych.
Więcej informacji na temat danych, które Facebook może udostępniać partnerom zewnętrznym, można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

c) W jaki sposób Facebook przetwarza i przekazuje dane w ramach swoich globalnych usług?
Facebook udostępnia informacje na całym świecie, zarówno wewnątrz firm należących do Facebooka, jak i na zewnątrz, swoim partnerom, a także osobom i organizacjom, z którymi odwiedzający łączy się i dzieli na całym świecie. W tym procesie dane mogą być również przekazywane i przetwarzane w USA lub innych krajach trzecich, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym zakresie Facebook stosuje standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opiera się na decyzjach o adekwatności wydanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do konkretnych krajów.

Więcej informacji na temat przekazywania danych przez Facebook można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Usuwanie danych i okres przechowywania
Facebook przechowuje dane do czasu, gdy nie są one już potrzebne do świadczenia usług i dostarczania produktów Facebooka lub do czasu usunięcia konta użytkownika na Facebooku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to ustalane indywidualnie dla każdego przypadku i zależy od takich czynników, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania oraz odpowiednie prawne lub operacyjne potrzeby w zakresie przechowywania.

Więcej informacji na temat usuwania danych i czasu przechowywania danych można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Więcej informacji na temat okresu przechowywania plików cookie ustawionych przez Facebook można znaleźć w Polityce plików cookie Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu DataGuard.

Dalej

© 2022 CARE24 GmbH – Ochrona Danych – Impress

Trustpilot