Polityka prywatności - Facebook

Stan na Październik 2021 r.

Spis treści

 1. Polityka prywatności Fan Page na Facebooku
  1. ZASADY
  2. Wspólny administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/Ennie.DE („strona na Facebooku”) są określane przez Care24 GmbH, Dillenburger Str. 93, 51105 Kolonia, Niemcy („Care24 GmbH”) i Facebook Ireland Ltd. („Facebook Ireland”). („Facebook”) wspólnie w rozumieniu art. 26 Ogólnego rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). Wynika to z faktu, że Care24 GmbH, jako operator strony na Facebooku, poprzez utworzenie takiej strony daje Facebookowi możliwość umieszczania plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu osoby odwiedzającej stronę na Facebooku („odwiedzający”), niezależnie od tego, czy odwiedzający posiada konto na Facebooku.

Facebook przyjmuje główną odpowiedzialność na mocy RODO za przetwarzanie danych Insights w ramach współodpowiedzialności i przestrzega wszystkich zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do przetwarzania danych Insights, w tym, ale nie tylko, przetwarzania danych osobowych (m.in. art. 12 i 13 RODO, art. 15-22 RODO oraz art. 32-34 RODO). Ponadto Facebook udostępnia osobom, których dane dotyczą, istotę tego uzupełnienia Page Insights (odpowiednie „Uzupełnienie dla administratorów Page Insights” można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Poniżej znajduje się opis, w jaki sposób Care24 GmbH i Facebook przetwarzają dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo stronę na Facebooku. Ponieważ jednak Care24 GmbH zasadniczo lub w znacznym stopniu nie ma wpływu na dane gromadzone przez Facebook i ich przetwarzanie przez Facebook, nie jesteśmy obecnie w stanie udzielić żadnych rozstrzygających informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Państwa danych przez Facebook. Będziemy jednak monitorować dalszy rozwój sytuacji w tym zakresie i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywać niniejszą politykę prywatności.

Zwracamy uwagę, że korzystacie Państwo z tej strony na Facebooku i jej funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (zwłaszcza komentowania, udostępniania, oceniania).

 1. Dane osób współodpowiedzialnych
 2. a) Główną osobą odpowiedzialną jest:

Facebook

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Irlandia

 1. b) Dalszą osobą odpowiedzialną jest:

Care24 GmbH
Dillenburger Str. 93
51105 Kolonia
Niemcy
Tel.: +49 221 16539521
Email: support@ennie.de
Strona internetowa: ennie.de

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych głównego administratora Facebook

Pod poniższym linkiem można skontaktować się z inspektorem ochrony danych głównego administratora Facebooka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 1. Dane inspektora ochrony danych drugiego administratora danych

Z inspektorem ochrony danych drugiego administratora danych Care24 GmbH można się skontaktować zgodnie z punktem 2.b) pod adresem:

DataCo GmbH

Dachauer Str. 65

80335 Monachium

Niemcy

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a (RODO) jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Care24 GmbH lub Facebook, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu Care24 GmbH, Facebooka lub strony trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym interesem, Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania danych.

 1. Możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu i usunięcia

Odwiedzający ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (patrz również prawa osób, których dane dotyczą). Jeśli odwiedzający skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony na Facebooku oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony na Facebooku. W związku z tym odwiedzający nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

7) Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, jesteście Państwo podmiotem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratorów:

Prawo do informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez Care24 GmbH lub Facebook;

Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, które służy uzasadnionym interesom Care24 GmbH lub Facebook, interesowi publicznemu lub profilowaniu, chyba że Care24 GmbH lub Facebook może wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych;

Prawo do przenoszenia danych;

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;

Prawo do cofnięcia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skierować swoje zastrzeżenia zarówno do Care24 GmbH, jak i do Facebooka. W tym celu można skorzystać z wymienionych powyżej opcji kontaktu. Jeśli skontaktują się Panstwo z nami, przekażemy prośbę do Facebooka, jeśli chodzi o pytania dotyczące przetwarzania danych Insights. Facebook będzie odpowiadał na wnioski zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z dodatku Page Insights.
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Care24 GmbH

 1. Cel przetwarzania danych

Care24 GmbH utrzymuje obecność online w sieciach społecznościowych w celu komunikowania się z zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam aktywnymi oraz aby móc informować ich o naszych produktach, wydarzeniach i nowościach.
Podczas odwiedzin naszej strony na Facebooku (niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, czy też nie), przeglądarka użytkownika przekazuje określone dane do serwera internetowego, za który z przyczyn technicznych odpowiedzialny jest Facebook. Ponadto Facebook używa tak zwanych „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki cookie ustawione przez Facebook mają na celu między innymi umożliwienie Care24 GmbH, jako operatorowi strony na Facebooku, uzyskanie statystyk, które Facebook sporządza na podstawie odwiedzin na tej stronie, w celu zarządzania marketingiem naszej działalności.

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Jako operator strony na Facebooku, Care24 GmbH może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku za pomocą funkcji Facebook Page Insights, którą Facebook udostępnia nam bezpłatnie jako nieodłączną część relacji z użytkownikiem. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies ustawionych przez Facebook, z których każdy zawiera unikalny kod użytkownika, który Facebook przechowuje na urządzeniu końcowym odwiedzającego. Kod użytkownika, który może być powiązany z danymi logowania użytkowników zarejestrowanych w serwisie Facebook, jest pobierany i przetwarzany w momencie wejścia na stronę Facebooka.

W szczególności operator Fan Page’a może otrzymywać dane demograficzne udostępniane przez Facebook na temat swojej grupy docelowej – a tym samym przetwarzanie takich danych – w tym. tendencje dotyczące wieku, płci, statusu związku i sytuacji zawodowej, informacje na temat stylu życia i zainteresowań jego grupy docelowej oraz informacje na temat zakupów i zachowań zakupowych online osób odwiedzających jego stronę, kategorii towarów lub usług, którymi są najbardziej zainteresowani, a także dane geograficzne informujące go o miejscach, w których mają być przeprowadzane specjalne promocje lub organizowane wydarzenia oraz informujące go o lokalizacji jego grupy docelowej.Informacje te obejmują również dane geograficzne, które informują go o miejscach przeprowadzania specjalnych promocji lub organizowania imprez oraz, ogólnie rzecz biorąc, umożliwiają mu jak najlepsze ukierunkowanie oferty informacyjnej.

Chociaż statystyki odwiedzin opracowane przez Facebook są przekazywane Care24 GmbH jako operatorowi strony na Facebooku wyłącznie w formie zanonimizowanej, opracowanie tych statystyk opiera się na uprzednim gromadzeniu – za pomocą plików cookie ustawionych przez Facebook na urządzeniu końcowym odwiedzających – i przetwarzaniu danych osobowych tych odwiedzających do tych celów statystycznych. Więcej informacji na temat Facebook Page Insights można znaleźć poniżej:

https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://de-de.facebook.com/help/pages/insights

W ten sposób udostępniane są również dane dotyczące grup na Facebooku powiązanych z naszą stroną na Facebooku. Ze względu na stały rozwój Facebooka, dostępność i przetwarzanie danych ulega zmianie, dlatego w celu uzyskania dalszych szczegółów odsyłamy do informacji o ochronie danych osobowych Facebooka, o których mowa w poprzednim akapicie i poniżej w punkcie „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FACEBOOK”.

Wykorzystujemy te dane, które są dostępne w formie zagregowanej, aby uatrakcyjnić dla użytkowników nasze posty i działania na naszej stronie na Facebooku. Na przykład, używamy podziału według wieku i płci, aby dostosować język i preferowane godziny odwiedzin użytkowników, aby zoptymalizować planowanie naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń końcowych używanych przez odwiedzających pomagają nam odpowiednio dostosować wygląd artykułów. Zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka, na które każdy użytkownik wyraził zgodę w ramach tworzenia profilu na Facebooku, możemy identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz przeglądać ich profile i inne udostępniane przez nich informacje.

Oprócz tych automatycznie zbieranych, anonimowych danych, przetwarzamy również dane, które zostały nam dobrowolnie przekazane, np. w ramach komentarzy do postów lub kontaktu z nami.

Jeśli klikną Państwo na link https://ennie.de/datenschutz/ (aktualnie znajdują się Państwo na tej stronie), który został umieszczony na stronie fanpage Care24 GmbH na Facebooku, zostaną Państwo przeniesieni na podstronę strony internetowej Care24 GmbH. Na tej stronie przetwarzane są również dane osobowe. Oświadczenie o ochronie danych obowiązujące dla tych stron można znaleźć tutaj: https://ennie.de/datenschutz/

 1. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie danych może być również konieczne, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega Care24 GmbH. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FACEBOOK

W jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są przyporządkowywane poszczególnym użytkownikom, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyt na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim, nie jest jednoznacznie i jasno określone przez Facebook i nie jest nam w pełni znane. Będziemy jednak monitorować dalszy rozwój sytuacji w tym zakresie i w razie potrzeby odpowiednio dostosowywać niniejszą politykę prywatności. Poniższe informacje opierają się na informacjach udostępnionych publicznie przez Facebook dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z produktów Facebook.

 1. Cel przetwarzania danych

Facebook oświadcza, że przetwarza dane osobowe odwiedzających w następujących celach:

  • Dostarczanie, personalizowanie i ulepszanie produktów Facebooka;
  • Zapewnienie pomiarów, analityki i innych usług Facebooka;
  • Promowanie ochrony, integralności i bezpieczeństwa;
  • Komunikacja z użytkownikami Facebooka;
  • Badania i innowacje dla celów społecznych.

Więcej informacji na temat celów przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Więcej informacji na temat uzasadnionych interesów Facebooka w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Podczas odwiedzin naszej strony na Facebooku (niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, czy też nie), przeglądarka użytkownika przekazuje określone dane do serwera internetowego, za który z przyczyn technicznych odpowiedzialny jest Facebook. Ponadto Facebook używa tak zwanych „cookies”. Facebook wykorzystuje pliki cookie między innymi po to, aby dostarczyć Care24 GmbH jako operatorowi strony na Facebooku dane statystyczne w celu kontroli marketingu naszej działalności. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez Facebooka można znaleźć w Polityce Facebooka dotyczącej plików cookie: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

 1. Opis i zakres przetwarzania danych
 2. a) Jakie rodzaje informacji są przetwarzane przez Facebooka?

W celu dostarczenia produktów Facebooka, konieczne jest przetwarzanie przez niego informacji o odwiedzających. Rodzaje informacji zbieranych przez Facebook zależą od sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z produktów Facebooka. Następujące informacje mogą być przetwarzane przez Facebook:

Rzeczy wykonane i dostarczone przez odwiedzających i inne osoby, takie jak informacje o sposobie korzystania przez odwiedzającego z Produktów Facebooka, informacje o transakcjach dokonanych za pośrednictwem Produktów Facebooka lub informacje o osobach, stronach, kontach, hashtagach i grupach, z którymi odwiedzający jest połączony.

Informacje o urządzeniu, takie jak atrybuty urządzenia, identyfikatory, sieć i połączenia oraz dane plików cookie.

Informacje od partnerów, które reklamodawcy, twórcy aplikacji i wydawcy mogą przesyłać do Facebooka za pośrednictwem wykorzystywanych przez nich narzędzi biznesowych Facebooka, w tym wtyczek społecznościowych (takich jak przycisk „Lubię to”), usługi Facebook Login lub Piksela Facebooka. Partnerzy ci dostarczają Facebookowi informacji o działaniach odwiedzających poza Facebookiem.

Ponadto Facebook wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego, gdy wywoływana jest strona na Facebooku, niezależnie od tego, czy odwiedzający jest zalogowany na swoim koncie na Facebooku, czy nie. Ponadto Facebook przetwarza informacje zapisane w plikach cookie, gdy dana osoba odwiedza serwisy Facebooka, serwisy innych firm należących do grupy Facebooka oraz serwisy innych firm korzystających z serwisów Facebooka. Ponadto inne podmioty, takie jak partnerzy Facebooka i inne strony trzecie, mogą wykorzystywać pliki cookie w usługach Facebooka w celu świadczenia usług na rzecz Facebooka lub firm reklamujących się na Facebooku. Dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie przez Facebook można znaleźć w Polityce Facebooka dotyczącej plików cookie:
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Gdy użytkownik wchodzi na stronę Facebooka, adres IP przypisany do jego urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebooka. Według Facebooka, ten adres IP jest anonimizowany (w przypadku „niemieckich” adresów IP) i usuwany po 90 dniach. Facebook przechowuje również informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników (w szczególności w ramach funkcji „powiadomienia o rejestracji”); może to umożliwić Facebookowi przypisanie adresów IP do poszczególnych użytkowników.

Aby tego uniknąć, należy wylogować się z Facebooka lub dezaktywować funkcję „pozostań zalogowany”, usunąć pliki cookie znajdujące się na urządzeniu oraz zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. W ten sposób usuwane są informacje z Facebooka, dzięki którym można bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Dzięki temu możesz korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora. Podczas korzystania z interaktywnych funkcji strony (Lubię to, Komentuj, Udostępnij, Wyślij wiadomość, itp.), pojawi się ekran logowania do Facebooka. Po zalogowaniu się będziesz ponownie rozpoznawany przez Facebook jako konkretny użytkownik.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu zarządzania lub usuwania informacji o użytkowniku, należy odwiedzić następujące strony pomocy technicznej Facebooka:
https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Więcej informacji na temat rodzajów informacji przetwarzanych przez Facebook można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

 1. b) W jaki sposób informacje przetwarzane przez Facebook są udostępniane innym podmiotom?

Facebook współpracuje z partnerami zewnętrznymi, którzy pomagają Facebookowi dostarczać i ulepszać jego produkty lub którzy wykorzystują narzędzia Facebook Business do prowadzenia działalności biznesowej. Informacje mogą być udostępniane następującym partnerom zewnętrznym ze strony Facebooka:

  • Partnerzy korzystający z usług analitycznych Facebooka;
  • Reklamodawcy;
  • Partner do pomiarów;
  • Partnerzy oferujący towary i usługi w produktach Facebooka;
  • Dostawcy i usługodawcy;
  • Naukowcy i badacze;
  • Organy ścicgania lub dochodzeń prawnych.

Więcej informacji na temat danych, które Facebook może udostępniać partnerom zewnętrznym, można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

 1. c) W jaki sposób Facebook przetwarza i przekazuje dane w ramach swoich globalnych usług?

Facebook udostępnia informacje na całym świecie, zarówno wewnątrz firm należących do Facebooka, jak i na zewnątrz, swoim partnerom, a także osobom i organizacjom, z którymi odwiedzający łączy się i dzieli na całym świecie. W tym procesie dane mogą być również przekazywane i przetwarzane w USA lub innych krajach trzecich, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym zakresie Facebook stosuje standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub opiera się na decyzjach o adekwatności wydanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do konkretnych krajów.

Więcej informacji na temat przekazywania danych przez Facebook można znaleźć w Polityce dotyczącej danych osobowych Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

 1. Usuwanie danych i okres przechowywania

Facebook przechowuje dane do czasu, gdy nie są one już potrzebne do świadczenia usług i dostarczania produktów Facebooka lub do czasu usunięcia konta użytkownika na Facebooku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to ustalane indywidualnie dla każdego przypadku i zależy od takich czynników, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania oraz odpowiednie prawne lub operacyjne potrzeby w zakresie przechowywania.

Więcej informacji na temat usuwania danych i czasu przechowywania danych można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Więcej informacji na temat okresu przechowywania plików cookie ustawionych przez Facebook można znaleźć w Polityce plików cookie Facebooka:
https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu DataGuard.

Trustpilot